Cerere eliberare certificat de atestare fiscală

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală ITL-010.

  • actul de identitate;
  • imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii sau adresa de la notarul public la care se dezbate succesiunea, cu persoana căreia i se va înmâna.
  • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
  • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
  • imputernicire in original sau copie legalizata.

Valabilitatea certificatului

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat și se înregistrează datorii fiscale

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat sau dacă în certificatul emis se înregistrează datorii fiscale la momentul eliberării/vânzării.