Delegarea gestiunii prin concesiune a activităților specifice serviciului de salubrizare in Comuna Șcheia, judetul Suceava

Descriere succinta:
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare al Comunei Scheia şi operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor situate în Comuna Scheia, şi anume: i. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; ii. sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică; iii. colectarea și transportul deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de tratare iv. eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20. Numar zile pana la care va raspunde autoritatea contractanta la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Criterii de atribuire – Cel mai bun raport calitate – pret

Valoarea totala estimata: 40555205.47 Moneda: RON

Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii:
Durata in luni: 84